อบต.นาราชควาย ยินดีต้อนรับ

gvk;t

ดูทั้งหมด

pv,

ดูทั้งหมด

vbvb

>> ข่าวจัดซื้อจัดจ้างทั้งหมด <<

gg

18 ส.ค. 2559
การประชุมหัวหน้ากลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
18 ส.ค. 2559
การดำเนินงานพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝกอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
[แบบฟอร์มที่ 1 และแบบฟอร์มที่ 3]     [แบบฟอร์มที่ 2]
18 ส.ค. 2559
เห็นชอบใช้เงินเหลือจ่ายจากเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 รายการที่ดำเนินการประกาศจัดซื้อจัดจ้างแล้วภายในเดือนมีนาคม 2559 และลงนามในสัญญาภายในเดือนพฤษภาคม 2559
17 ส.ค. 2559
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 งวดที่ 7 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]

banner-4281 banner-4280 banner-4279 banner-4278

banner-4277 banner-4270 banner-4269banner-4266

banner-4265banner-4264banner-4247