ข่าวประชาสัมพันธ์

อบต.นาราชควาย ประชาสัมพันธ์ช่องทางการตอบแบบสำรวจผู้มีส่วนได้เสียภายนอก (EIT) การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ 2562 (ITA)

อบต.นาราชควาย ขอประชาสัมพันธ์ ผุ้ที่เคยมารับบริการหรือประสานงานกับ อบต.นาราชควายให้เข้าร่วมตอบแบบสำรวจผู้มีส่วนได้เสียภายนอก (EIT)
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ 2562 (ITA)
ได้ 2 ช่องทางผ่านทางLink website หรือผ่านสแกน QR CODE นี้

https://itas.nacc.go.th/go/eit/jms9ai

ประกาศ กำหนดสมัยประชุมสามัญ ประจำปี พ.ศ.2562 และกำหนดวันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจำปี สมัยแรกของปีถัดไป และมีกำหนดกี่วัน

ประกาศผลการสอบบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลนาราชควาย

ประกาศผลการสอบบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลนาราชควาย

ดาวน์โหลดเอกสาร

ประกาศ กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลนาราชควาย

รายละเอียดคลิ๊กที่นี่

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบแข่งขันความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) , ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข.) และภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค.)

รายละเอียดคลิ๊กที่นี่