ข่าวจัดซื้อ – จัดจ้าง

ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงเสริมผิวถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต เชื่อมระหว่าง หมู่ที่ 11 ตำบลนาราชควายเชื่อมบ้านไผ่ล้อม ตำบลอาจสามารถ ด้วยวิธีประกวดราคมอิเล็กทรอนิกส์

ประกาศ เรื่อง รายละเอียดประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงเสริมผิวถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต เชื่อมระหว่างตำบล หมู่ที่ 11 ตำบลนาราชควาย เชื่อมบ้านไผ่ล้อม ตำบลอาจสามารถ (e-bidding)

ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงเสริมผิวถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต เชื่อมระหว่างตำบล หมู่ที่ 11 ตำบลนาราชควาย เชื่อมบ้านไผ่ล้อม ตำบลอาจสามารถ (e-bidding)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิต และส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ หมู่ที่ 11 บ้านนาราชควาย ตำบลนาราชควาย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

ประกาศ ข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง และการคำนวณราคากลาง โครงการ ก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 8 บ้านเนินสะอาด (เส้นข้างโรงเรียนศรีบัวบาน)

ประกาศ การประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 8 บ้านเนินสะอาด (เส้นข้างโรงเรียนศรีบัวบาน) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศ การประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล. เชื่อมระหว่าง หมู่ 7 และ หมู่ 11 (เส้นนาดอกไม้) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศ ข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง และการคำนวณราคากลาง โครงการ ก่อสร้างถนน คสล. เชื่อมระหว่าง หมู่ 7 และ หมู่ 11 (เส้นนาดอกไม้)

ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ หมู่ที่ 11 ตำบลนาราชควาย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)