Day: มิถุนายน 4, 2019

อบต.นาราชควาย ประชาสัมพันธ์ช่องทางการตอบแบบสำรวจผู้มีส่วนได้เสียภายนอก (EIT) การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ 2562 (ITA)

อบต.นาราชควาย ขอประชาสัมพันธ์ ผุ้ที่เคยมารับบริการหรือประสานงานกับ อบต.นาราชควายให้เข้าร่วมตอบแบบสำรวจผู้มีส่วนได้เสียภายนอก (EIT)
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ 2562 (ITA)
ได้ 2 ช่องทางผ่านทางLink website หรือผ่านสแกน QR CODE นี้

https://itas.nacc.go.th/go/eit/jms9ai