Month: เมษายน 2020

ประกาศ เรื่อง รายละเอียดประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงเสริมผิวถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต เชื่อมระหว่างตำบล หมู่ที่ 11 ตำบลนาราชควาย เชื่อมบ้านไผ่ล้อม ตำบลอาจสามารถ (e-bidding)

ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงเสริมผิวถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต เชื่อมระหว่างตำบล หมู่ที่ 11 ตำบลนาราชควาย เชื่อมบ้านไผ่ล้อม ตำบลอาจสามารถ (e-bidding)

ประกาศ ข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง และการคำนวณราคากลาง โครงการ ก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 8 บ้านเนินสะอาด (เส้นข้างโรงเรียนศรีบัวบาน)

ประกาศ การประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 8 บ้านเนินสะอาด (เส้นข้างโรงเรียนศรีบัวบาน) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศ การประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล. เชื่อมระหว่าง หมู่ 7 และ หมู่ 11 (เส้นนาดอกไม้) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศ ข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง และการคำนวณราคากลาง โครงการ ก่อสร้างถนน คสล. เชื่อมระหว่าง หมู่ 7 และ หมู่ 11 (เส้นนาดอกไม้)