ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) อบต.นาราชควาย

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลนาราชควาย ได้ทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว 2931 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2562 และตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 โดยคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นได้จัดประชุมประชาคมท้องถิ่น และคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นรวบรวมประเด็นหลักการพัฒนา ปัญหา ความต้องการ และข้อมูลนำมาจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น แล้วเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น และผู้บริหารท้องถิ่นได้เสนอร่างแผนดังกล่าวต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาราชควาย พร้อมได้รับการเห็นชอบจากสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาราชควาย ในการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาราชควาย สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2562 เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2562 และได้รับการอนุมัติจากนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาราชควาย แล้วนั้น

                   อาศัยอำนาจตามความในระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 องค์การบริหารส่วนตำบลนาราชควาย จึงขอประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – พ.ศ.2565) เพื่อเป็นเป็นกรอบในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม และงบประมาณจากเงินสะสม ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

                   จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

                             ประกาศ   ณ   วันที่  30  เดือน กรกฎาคม  พ.ศ. 2562

นายสมประสงค์  มีสวัสดิ์

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาราชควาย

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *