ติดต่อ-สอบถาม

193 หมู่ 11  บ้านนาราชควาย ตำบลนาราชควาย

 อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม  480000

โทรศัพท์ 0-4205-1061

โทรสาร 0-4205-1062