ประวัติและตราสัญลักษณ์

LOGO

ประวัติความเป็นมา

ตำบลนาราชควาย ตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2403 โดยชาวบ้านได้อพยพมาจากประเทศลาว และได้ตั้งถิ่นฐานบริเวณที่ตั้งในปัจจุบัน ชื่อตำบลนาราชควาย มาจากคำเล่าขานว่า บริเวณนี้เป็นที่หากินของ “พญาควาย” ซึ่งเป็นควายที่มีรูปร่างใหญ่โตมาก พญาควายนี้เมื่อกินหญ้าอิ่มแล้วก็จะไปกินน้ำที่แม่น้ำโขง บริเวณที่ลงไปกินน้ำก็กลายเป็นหมู่บ้านเช่นกัน คือ บ้านท่าควาย ตำบลในเมือง ที่นอนของพญาควายปัจจุบันเป็นหมู่บ้าน ชื่อหมู่บ้านนาคอกควาย

องค์การบริหารส่วนตำบลนาราชควาย ยกฐานะขึ้นเป็น  องค์การบริหารส่วนตำบลนาราชควาย  เมื่อวันที่  16 ธันวาคม 2539