ลักษณะสังคม

ลักษณะทางสังคม

ด้านการศึกษา  มีหน่วยงานทางการศึกษา ดังนี้

– ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 4 แห่ง
– โรงเรียนประถมศึกษา จำนวน 5 แห่ง
– โรงเรียนมัธยมศึกษา จำนวน 2 แห่ง
– สถาบันระดับอุดมศึกษา จำนวน 1 แห่ง
– ศูนย์การศึกษาพิเศษฯ จำนวน 1 แห่ง
– ที่อ่านหนังสือประจำหมู่บ้าน จำนวน 11 แห่ง

ด้านสาธารณสุข  มีหน่วยงานทางด้านสาธารณสุข  ดังนี้

– สถานีอนามัย จำนวน 1 แห่ง
– อัตราการมีและใช้ส้วมราดน้ำ ร้อยละ 100 แห่ง

ด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

มีหน่วยงานด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  ดังนี้

– สถานีตำรวจชุมชนตำบลนาราชควาย จำนวน 1 แห่ง
– ศูนย์ อปพร.อบต.นาราชควาย จำนวน 1 แห่ง
– ศูนย์ต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติด อบต.นาราชควาย จำนวน 1 แห่ง
– หน่วยกู้ชีพ กู้ภัย (OTOS) จำนวน 1 แห่ง

ด้านการสังคมสงเคราะห์ มีหน่วยงานด้านการสังคมสงเคราะห์ ดังนี้

–  สถานพินิจและคุ้มครองเด็กเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครพนม

ด้านการปกครองและประชากร

องค์การบริหารส่วนตำบลนาราชควาย แบ่งเขตการปกครองออกเป็น 11 หมู่บ้าน มีประชากรทั้งสิ้น 7,552 คน แยกเป็นชาย 3,782 คน หญิง 3,770 คน จำนวนครัวเรือน 2,393 หลังคาเรือน ความหนาแน่นของประชากร  251.65  คนต่อตารางกิโลเมตร  นับถือศาสนาพุทธ ๑๐๐  %  ดังนี้ประชากรส่วนใหญ่ในตำบลนาราชควาย นับถือศาสนาพุทธ และมีสถาบันและองค์กรทางศาสนา ดังนี้

Untitled-1

ประชากรส่วนใหญ่ในตำบลนาราชควาย นับถือศาสนาพุทธ และมีสถาบันและองค์กรทางศาสนา ดังนี้

– วัด  จำนวน 6 แห่ง
– สำนักสงฆ์ จำนวน 2 แห่ง

ประเพณีและงานประจำปี

  • ประเพณีบุญแห่เม็ง หมู่ 1
  • ประเพณีบุญกองข้าว หมู่ 2
  • ประเพณีสรงน้ำพระธาตุอินทร์ปง หมู่ 3
  • ประเพณีบุญกองข้าว หมู่ 4
  • ประเพณีบุญบั้งไฟ หมู่ 5
  • ประเพณีไหว้ศาลเจ้า หมู่ 6
  • ประเพณีบุญมหาชาติ หมู่ 7,10
  • ประเพณีส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ หมู่ 8
  • ประเพณีบุญข้าวจี่ หมู่ 9
  • ประเพณีลอยกระทง หมู่ 11

ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น

ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลนาราชควาย มีภาษาถิ่นที่หลากหลายที่ใช้ในการสื่อสารในชีวิตประจำวัน เช่น  ภาษาลาว  ภาษาอิสาน  ถึงแม้จะใช้ภาษาถิ่นที่หลากหลายและแตกต่างกัน แต่ก็ยังมีประเพณีและวัฒนธรรมเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเหมือนกับประเพณีท้องถิ่นอื่นๆ