ลักษณะเศรษฐกิจ

ลักษณะทางเศรษฐกิจ

อาชีพหลักของประชากร

อาชีพหลักของประชากร

เกษตรกรรม จำนวน 1,100 ครัวเรือน
รับจ้าง จำนวน 321 ครัวเรือน
ค้าขาย จำนวน 140 ครัวเรือน
อุตสาหกรรมในครัวเรือน จำนวน 40 ครัวเรือน
รับราชการ จำนวน 140 ครัวเรือน

หน่วยธุรกิจในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล

ปั๊มน้ำมัน จำนวน      2 แห่ง
ปั๊มน้ำมันแบบปั๊มหลอด จำนวน 5 แห่ง
โรงสีข้าวขนาดเล็ก จำนวน 35 แห่ง
ร้านค้าต่าง   ๆ จำนวน 42 แห่ง