ลักษณะทรัพยากรธรรมชาติ

ลักษณะทรัพยากรธรรมชาติ

น้ำ

– แหล่งน้ำธรรมชาติ

ลำห้วย   จำนวน    7          แห่ง

สระ       จำนวน     6          แห่ง

หนอง    จำนวน    9           แห่ง

– แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น

อ่างเก็บน้ำ          จำนวน        1         แห่ง

ฝาย                   จำนวน        1         แห่ง

บ่อบาดาล           จำนวน     64         แห่ง

บ่อน้ำตื้น             จำนวน   365         แห่ง

ประปาหมู่บ้าน      จำนวน     11         แห่ง

ป่าไม้

ประเภทของป่าไม้ตำบลนาราชควายส่วนใหญ่เป็นป่าเต็งรัง มีป่าเบญจพรรณบางส่วนและป่าดงดิบแล้ง ไม้ส่วนใหญ่เป็นไม้กระยาเลย ได้แก่ ไม้ยาง ไม้ตะแบก ไม้แดง ไม้ประดู่ ไม้เต็งรัง ไม้รัง ไม้มะค่า ไม้พะยูง ไม้กันเกรา เป็นต้น

ภูเขา

ตำบลนาราชควายมีภูกระแต เป็นที่ตั้งของวัดเวินพระบาทภูกระแต