ลักษณะโครงสร้างพื้นฐาน

ระบบบริการพื้นฐาน

การคมนาคมขนส่ง

เส้นทางการคมนาคมส่วนใหญ่เป็นถนนคอนกรีตและถนนลาดยาง มีลูกรังบ้างเป็นบางส่วน

–   ถนนลาดยาง /  ถนนคอนกรีต                 30         กิโลเมตร

–   ถนนลูกรัง                                          15         กิโลเมตร

การไฟฟ้า

ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลนาราชควาย มีไฟฟ้าใช้เกือบทุกครัวเรือน

ที่ยังไม่มีไฟฟ้าใช้บางส่วนเพราะตั้งบ้านเรือนเพิ่มเติม

–   ประชากรที่ใช้ไฟฟ้า                 จำนวน              2,383                ครัวเรือน

–   ประชากรที่ยังไม่มีไฟฟ้าใช้       จำนวน                   10                 ครัวเรือน

การประปา

อ่างเก็บน้ำ          จำนวน          1          แห่ง

ฝาย                   จำนวน         1          แห่ง

บ่อบาดาล           จำนวน        64         แห่ง

บ่อน้ำตื้น             จำนวน      365         แห่ง

ประปาหมู่บ้าน        จำนวน      11         แห่ง

โทรศัพท์

โทรศัพท์สาธารณะ            จำนวน      15        แห่ง

โทรศัพท์ภายในบ้านเรือน    จำนวน     225       ครัวเรือน