ข้อมูลหมู่บ้าน

องค์การบริหารส่วนตำบลนาราชควาย แบ่งเขตการปกครองออกเป็น 11 หมู่บ้าน   มีประชากรทั้งสิ้น 7,554 คน แยกเป็นชาย 3,782 คน หญิง 3,770 คน จำนวนครัวเรือน 2,393 หลังคาเรือน   ความหนาแน่นของประชากร  251.65  คนต่อตารางกิโลเมตร  นับถือศาสนาพุทธ ๑๐๐  %  ดังนี้

Untitled-1