สถานที่สำคัญ

 

 

 

 

 

องค์การบริหารส่วนตำบลนาราชควาย

5

โรงเรียนศรีบัวบานวิทยาคม

6

มหาวิทยาลัยนครพนม

7

ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนครพนม

8

สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนครพนม

9

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาราชควาย

10