คณะผู้บริหาร

นายสมประสงค์ มีสวัสดิ์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาราชควาย
นายจีระศักดิ์ ศิริสวัสดิ์
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
นายอร่าม หาราช
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
นางวิไลวรรณ เขาหลวง
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบล